Key English Slovak
sureLeave Are you sure you want to leave the Quest? All your progress will be lost. Si si istý, že chceš opustiť aktívnu výpravu? Celý tvoj postup vo výprave bude stratený.
questConfirm Are you sure you want to start this Quest? Not all Party members have accepted the Quest invite. Quests start automatically after all members respond to the invite. Are you sure? Only <%= questmembers %> of your <%= totalmembers %> party members have joined this quest! Quests start automatically when all players have joined or rejected the invitation.
sureCancel Are you sure you want to cancel this Quest? Canceling the Quest will cancel all accepted and pending invitations. The Quest will be returned to the owner's inventory. Si si istý, že chceš zrušiť túto výpravu? Všetky prijaté pozvania sa stratia. Vlastník výpravy získa naspäť zvitok.
sureAbort Are you sure you want to cancel this Quest? All progress will be lost. The Quest will be returned to the owner's inventory. Si si istý, že chceš ukončiť misiu? Zruší sa všetkým v družine a stratíte všetky svoje pokroky. Zvitok s výpravou sa vráti naspäť jeho vlastníkovi.
noQuestToStart Try checking out the <a href="<%= questShop %>">Quest Shop</a> for new releases! Can’t find a quest to start? Try checking out the Quest Shop in the Market for new releases!