Key English Slovak
defaultHabit1Text Productive Work (Click the pencil to edit) Produktívna práca (Pre úpravu klikni na ceruzku)
defaultHabit2Text Eat Junk Food (Click the pencil to edit) Zjesť nezdravé jedlo (Pre úpravu klikni na ceruzku)
defaultHabit3Text Take the Stairs/Elevator (Click the pencil to edit) Choď po schodoch/výťahom (Pre úpravu klikni na ceruzku)
defaultHabit4Text Add a task to Habitica Pridaj úlohu do Habiticy
defaultHabit4Notes Either a Habit, a Daily, or a To Do Buď Návyk, Denná úloha, alebo Úloha
defaultTodo1Text Join Habitica (Check me off!) Pridaj sa k Habitice (Odškrkni ma!)
defaultTodoNotes You can either complete this To Do, edit it, or remove it. Túto Úlohu môžeš dokončiť, upraviť alebo odstrániť.
defaultReward1Text 15 minute break 15 minútová prestávka
defaultReward2Text Reward yourself Odmeň sa
defaultReward2Notes Watch TV, play a game, eat a treat, it's up to you! Pozeraj telku, hraj hru, zjedz sladkosť, je to na tebe!
defaultTag1 Work Práca
defaultTag2 Exercise Cvičenie
defaultTag3 Health + Wellness Zdravie + Wellness
defaultTag4 School Škola
defaultTag5 Teams Tímy
defaultTag6 Chores Domáce práce
defaultTag7 Creativity Kreativita
workHabitMail Process email Spracuj emaily
workDailyImportantTask Most important task >> Worked on today’s most important task Najdôležitejšia úloha >> Pracoval na najdôležitejšej úlohe tohto dňa
workDailyImportantTaskNotes Tap to specify your most important task Klikni k upresneniu svojej najdôležitejšej úlohy