Key English Swedish
cannotRevive Cannot revive if not dead Du kan inte återupplivas om du inte är död
deathPenaltyDetails You lost a Level, your Gold, and a piece of Equipment, but you can get them all back with hard work! Good luck--you'll do great. Du tappade en nivå, ditt Guld, och en del av din utrustning, men du kan få tillbaka allt genom hårt arbete! Lycka till - du kommer att klara det.
dontDespair Don't despair! Ta det bara lugnt!
dyingOftenTips Is this happening often? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Here are some tips!</a> Händer detta ofta? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Här är några tips!</a>
goodLuck Good luck! Lycka till!
losingHealthQuickly Losing Health quickly? Tappar du hälsa snabbt?
losingHealthWarning Careful - You're Losing Health! Var försiktig - Du förlorar din hälsa!
losingHealthWarning2 Don't let your Health drop to zero! If you do, you'll lose a level, your Gold, and a piece of equipment. Låt inte din hälsa falla ner på noll! Om du gör det, förlorar du en nivå, Guld och en del av din utrustning.
lostAllHealth You ran out of Health! Din hälsa är slut!
lowHealthTips1 Level up to fully heal! Nå nästa nivå för att återfå all hälsa!
lowHealthTips2 Buy a Health Potion from the Rewards column to restore 15 Health Points. Köp en Hälsobrygd från belöningskolumnen för att återställa 15 hälsopoäng.
lowHealthTips3 Incomplete Dailies hurt you overnight, so be careful not to add too many at first! Ofärdiga Dagliga uppgifter skadar dig under natten, så var försiktig så att du inte lägger till för många till en början!
lowHealthTips4 If a Daily isn't due on a certain day, you can disable it by clicking the pencil icon. Om en Daglig uppgift inte behöver göras på en viss dag, så kan du avaktivera uppgiften genom att klicka på pennan.
refillHealthTryAgain Refill Health & Try Again Fyll på din hälsa & försök igen
toRegainHealth To regain Health: För att återfå din hälsa: