Key English Polish
lostAllHealth You ran out of Health! Skończyły ci się punkty zdrowia!
dontDespair Don't despair! Nie rozpaczaj!
deathPenaltyDetails You lost a Level, your Gold, and a piece of Equipment, but you can get them all back with hard work! Good luck--you'll do great. Tracisz poziom, złoto i część wyposażenia, ale możesz to wszystko odzyskać przykładając się do pracy. Powodzenia--na pewno dasz radę.
refillHealthTryAgain Refill Health & Try Again Uzupełnij punkty zdrowia i spróbuj jeszcze raz
dyingOftenTips Is this happening often? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Here are some tips!</a> Czy to się często zdarza? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Tutaj znajdziesz pewne wskazówki!</a>
losingHealthWarning Careful - You're Losing Health! Ostrożnie - tracisz zdrowie!
losingHealthWarning2 Don't let your Health drop to zero! If you do, you'll lose a level, your Gold, and a piece of equipment. Nie pozwól swojemu zdrowiu spaść do zera! Jeśli się to stanie, stracisz poziom, złoto i element wyposażenia.
toRegainHealth To regain Health: By odzyskać zdrowie:
lowHealthTips1 Level up to fully heal! Zdobądź poziom, by odzyskać pełne zdrowie!
lowHealthTips2 Buy a Health Potion from the Rewards column to restore 15 Health Points. Kup Eliksir uzdrawiający z kolumny Nagrody, by przywrócić 15 punktów zdrowia.
losingHealthQuickly Losing Health quickly? Szybko tracisz zdrowie?
lowHealthTips3 Incomplete Dailies hurt you overnight, so be careful not to add too many at first! Niewykonane Codzienne ranią ciebie w nocy, więc uważaj, by na początku nie dodać ich zbyt dużo!
lowHealthTips4 If a Daily isn't due on a certain day, you can disable it by clicking the pencil icon. Jeśli Codzienne nie jest zaplanowane na konkretny dzień, możesz je wyłączyć klikając na ikonę ołówka.
goodLuck Good luck! Powodzenia!
cannotRevive Cannot revive if not dead Nie można ożywić kogoś, kto nie jest martwy