Key English Czech
dyingOftenTips Is this happening often? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Here are some tips!</a> Děje se tohle často? <a href='https://habitica.fandom.com/wiki/Death_Mechanics#Strategies_for_Staying_Alive' target='_blank'>Tady je pár tipů!</a>
refillHealthTryAgain Refill Health & Try Again Doplnit zdraví a zkusit to znovu
lostAllHealth You ran out of Health! Došlo ti zdraví!
goodLuck Good luck! Hodně štěstí!
toRegainHealth To regain Health: K obnově zdraví:
lowHealthTips1 Level up to fully heal! K úplnému uzdravení získej další úroveň!
lowHealthTips2 Buy a Health Potion from the Rewards column to restore 15 Health Points. Kup si Lektvar Zdraví z oddílu Odměn a doplň si 15 bodů Zdraví.
lowHealthTips3 Incomplete Dailies hurt you overnight, so be careful not to add too many at first! Nedokončené Denní úkoly tě přes noc zraní, buď tedy opatrný s jejich přidáváním, hlavně na začátku!
cannotRevive Cannot revive if not dead Nemůžeš se oživit, když nejsi mrtvý
losingHealthWarning2 Don't let your Health drop to zero! If you do, you'll lose a level, your Gold, and a piece of equipment. Nenech své Zdraví skončit na nule! Stane-li se to, ztratíš jednu úroveň, všechno své zlato a jeden kousek vybavení.
dontDespair Don't despair! Nezoufej!
losingHealthWarning Careful - You're Losing Health! Opatrně - ubývá ti Zdraví!
lowHealthTips4 If a Daily isn't due on a certain day, you can disable it by clicking the pencil icon. Pokud nemusíš v určitých dnech plnit některé ze svých Denních úkolů, po kliknutí na ikonu tužky v pravém rohu úkolu můžeš příslušné dny upravit.
losingHealthQuickly Losing Health quickly? Ztrácíš Zdraví rychle?
deathPenaltyDetails You lost a Level, your Gold, and a piece of Equipment, but you can get them all back with hard work! Good luck--you'll do great. Ztratil jsi jednu úroveň, přišel jsi o všechno zlato a jeden kousek Vybavení, ale můžeš vše dostat zpátky tvrdou prací! Hodně štěstí -- dokážeš to.