Key English Korean
hatchingPotionWhite White
hatchingPotionRed Red 빨간
hatchingPotionFrost Frost 서리
hatchingPotionAutumnLeaf Autumn Leaf 낙엽