Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica.git
Repository branch develop
Last remote commit Merge branch 'release' into develop 6bbdd74927
Sabe Jones authored 19 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica/settings/
Filemaskwebsite/common/locales/*/maintenance.json
Monolingual base language filewebsite/common/locales/en/maintenance.json
Translation file website/common/locales/vi/maintenance.json
None

Committed changes

Habitica / MaintenanceVietnamese

Committed changes 9 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / MaintenanceVietnamese

We’re glad you asked! It was spearheaded by our amazing contributor paglias, with lots of help from Blade, TheHollidayInn, SabreCat, Victor Pudeyev, TheUnknown, and Alys.
Chúng tôi rất vui vì bạn đã hỏi! Nó được dẫn đầu bởi những người đóng góp toẹuyệt vời, với rất nhiều sự giúp đỡ từ Blade, TheHollidayInn, SabreCat, Victor Pudeyev, TheUnknown, và Alys.
9 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / MaintenanceVietnamese

Who worked on this massive project?
Ai đã làm việc trong dự án nặng nhọc này?
9 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / MaintenanceVietnamese

To thank you for your patience during the downtime, everyone will get a rare Veteran Pet. If you’ve never received a Veteran Pet before, you will receive a Veteran Wolf. If you already have a Veteran Wolf, you will receive a Veteran Tiger. And if you already have a Veteran Wolf and a Veteran Tiger, you will receive a never-before-seen Veteran pet! After the migration is completed, it may take several hours for your pet to show up, but never fear, everyone will get one.
Để cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn trong thời gian ngừng hoạt động, mọi người sẽ nhận được Thú nuôimột Thú cưng Cựu chiến binh hiếm hoi. Nếu bạn chưa bao giờ nhận được Thú nuôi Cựu chiến binh trước đó, bạn sẽ nhận được một Sói Cựu chiến binh. Nếu bạn đã có Sói Cựu chiến binh, bạn sẽ nhận được Hổ Cựu chiến binh. Và nếu bạn đã có một Sói Cựu chiến binh và một Hổ Cựu chiến binh, bạn sẽ nhận được một con Thú nuôicưng Cựu chiến binh chưa từng thấy trước đó! Sau khi quá trình bảo trì hoàn tất, có thể mất vài giờ để thú nuôicưng của bạn xuất hiện, nhưng đừng lo, ai cũng sẽ nhận được một conó.
9 months ago
None

Committed changes

Habitica / MaintenanceVietnamese

Committed changes 9 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / MaintenanceVietnamese

What kind of rare pet will I receive?
Tôi sẽ nhận được thú nuôiloại Thú cưng quý hiếm gì?
9 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / MaintenanceVietnamese

If you know that you will need to see your task list on Saturday to remind yourself what you have to do, we recommend that before the maintenance begins, you take a screenshot of your tasks so that you can use it as a reference.
Nếu bạn biết rằng bạn sẽ cần phải xem danh sách công việc của bạnmình vào thứ bBảy để nhắc nhở mìnhbản thân những gì bạn phải làm, chúng tôi khuyên bạn trước khi bắt đầu bảo trì, bạn hãy chụp màn hình các tác vụCông việc của mình để bạn có thể sử dụng nó làm tài liệuđể tham khảo.
9 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / MaintenanceVietnamese

After a lot of thought, our team concluded that this was the most fair way to handle the fact that many users will not be able to check off their Dailies normally during the maintenance. We’re sorry for any inconvenience this causes!
Sau rất nhiều suy nghĩ, nhóm của chúng tôi kết luận rằng đây là cách hợp lý nhất để xử lý thực tế là nhiều người dùng sẽ không thể kiểm tra Dailies của họđánh dấu Công việc hằng ngày của họ một cách bình thường trong quá trình bảo trì. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nàoy gây ra!
9 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / MaintenanceVietnamese

You will NOT take any damage or lose any streaks that weekend, but otherwise, your day will reset normally! Dailies that you checked will become unchecked, buffs will reset, etc. If you are in a Collection Quest, you will still find items. If you are in a Boss Battle, you will still deal damage to the Boss, but the Boss will not deal damage to you. (Even monsters need a break!)
Bạn sẽ KHÔNG nhận bất kỳ Tổn thương hay mất bất kỳ chuỗi ngày liên tục nào, nhưng mặt khác, Ngày của bạn vẫn sẽ được càiđặt lại như thường! VCông việc hàng ngày mà bạn đã đánh dấu sẽ trở thành chưa đánh dấu, Hiệu ứng sẽ được càiđặt lại, v..v. Nếu bạn đang ở trong một Nhiệm vụ Thu thập, bạn sẽ vẫn tìm vật phẩm. Nếu bạn ở trong một Trận chiến với Quái vật, bạn sẽ vẫn gây tổn thương cho Quái vật, nhưng con Quái sẽ không tấn công lại bạn. (Thậm chí những con quái vật cũng cần nghỉ ngơi!)
9 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica / MaintenanceVietnamese

We have to migrate tasks and data for all 1.3 million Habitica users -- not an easy task! We anticipate that it will take place between approximately 1pm Pacific Time (8pm UTC) and 10pm Pacific Time (5am UTC). Rest assured that we’re doing everything we can to make it go as quickly as possible! You can follow <a href='https://twitter.com/habitica' target='_blank'>updates on our Twitter</a>.
Chúng tôi phải lưu trữ các nhiệm vụdi chuyển các công việc và dữ liệu cho tất cả 1,3 triệu người dùng của Habitica - không phải là một nhiệm vụviệc dễ dàng! Chúng tôi dự kiến sẽ diễn ra từ khoảng 1 giờ chiều Giờ Thái Bình Dương (8 giờ tối UTC) đến 10 giờ tối theo Giờ Thái Bình Dương (5 giờ UTC). Hãy yên tâm rằng chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để làm cho việc bảo trì nhanh nhất có thể! Bạn có thể theo dõi <a href='https://twitter.com/habitica' target='_blank'>tiến độcập nhập trên Twitter</a> của chúng tôi.
9 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 31 771 4,554
Translated 100% 31 771 4,554
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 16, 2019, 2:55 a.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year