Translation status

16 Strings 100% Translate
322 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Sidebar This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. Translate
Profile This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. Translate
Store This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. Translate
Main Strings Fix this component to clear its alerts. 99% 6 191 7 Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop
Last remote commit Finish 3.0 79ff3c241
phillip authored 2 hours ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica-android/main-strings/
FilemaskHabitica/res/values-*/strings.tutorial.xml
Monolingual base language fileHabitica/res/values/strings.tutorial.xml
Translation file Habitica/res/values-vi/strings.tutorial.xml
None

Committed changes

Habitica Android / TutorialVietnamese

Committed changes a month ago
If your To Do has to be done by a certain time, set a due date. Looks like you can check one off — go ahead!
Nếu Việc cần làm của bạn cần được hoàn thành bởi mộttrong một khoảng thời gian nhất định, thiết lập Thời hạn cuối. Trông có vẻ như bạn có thể đánh dấu một cái đó — tiến lên nào!
a month ago
Use To Do's to keep track of tasks you need to do just once.
Sử dụng Việc cần làm để theo dõi những công việc mà bạn chỉ cần làm một lần.
a month ago
None

New string to translate

Habitica Android / TutorialVietnamese

New string to translate a month ago
None

Resource update

Habitica Android / TutorialVietnamese

Resource update a month ago
None

Source string changed

Habitica Android / TutorialVietnamese

If your To-d Do has to be done by a certain time, set a due date. Looks like you can check one off — go ahead!
a month ago
None

Source string changed

Habitica Android / TutorialVietnamese

Use To-do Do's to keep track of tasks you need to do just once.
a month ago
None

Committed changes

Habitica Android / TutorialVietnamese

Committed changes 6 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Tap the gray button to allocate lots of your stats at once, or tap the arrows to add them one point at a time.
Chạm vào nút màu xám để phân bố nhiều Chỉ số của bạn trong một lần, hoặc chạm vào mũi tên để thêm chúng một điểm một lần.
6 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Welcome to the Tavern, a public, all-ages chatroom! Here you can chat about productivity and ask questions. Have fun!
Chào mừng tới Quán rượu, một phòng trò chuyện mở cho tất cả mọi lứa tuổi! Ở đây bạn có thể nói về năng suất và hỏi chuyện nhau. Vui vẻ nhé!
6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 16 322 1,663
Translated 100% 16 322 1,663
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Aug. 13, 2020, 6:56 a.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year