Translation status

16 Strings 100% Translate
320 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Sidebar This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. Translate
Profile This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. Translate
Store This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. Translate
Main Strings Fix this component to clear its alerts. 7 Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop
Last remote commit Update pet detail design 901bd078f
Phillip Thelen authored 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica-android/main-strings/
FilemaskHabitica/res/values-*/strings.tutorial.xml
Monolingual base language fileHabitica/res/values/strings.tutorial.xml
Translation file Habitica/res/values-vi/strings.tutorial.xml
None

Committed changes

Habitica Android / TutorialVietnamese

Committed changes 3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Tap the gray button to allocate lots of your stats at once, or tap the arrows to add them one point at a time.
Chạm vào nút màu xám để phân bố nhiều Chỉ số của bạn trong một lần, hoặc chạm vào mũi tên để thêm chúng một điểm một lần.
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Welcome to the Tavern, a public, all-ages chatroom! Here you can chat about productivity and ask questions. Have fun!
Chào mừng tới Quán rượu, một phòng trò chuyện mở cho tất cả mọi lứa tuổi! Ở đây bạn có thể nói về năng suất và hỏi chuyện nhau. Vui vẻ nhé!
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Skills are special abilities that have powerful effects! Tap on a skill to use it. It will cost Mana (the blue bar), which you earn by checking in every day and by completing your real-life tasks. Check out the FAQ in the menu for more info!
Kĩ năng là những khả năng đặc biệt có những hiệu ứng mạnh mẽ! Chạm vào một Kĩ năng để sử dụng chúng. Nó sẽ tiêu tốn Mana (thanh màu xanh), thứ mà bạn kiếm được bằng việc đăng nhập hằng ngày và hoàn thành những công việc đời thực của bạn. Xem ở FAQ để có thêm nhiều thông tin!
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

That's all for now. If you need a reminder, check the FAQ section.
Đó là tất cả rồi đó. Nếu bạn cần được nhắc lại, xem mục FAQ.
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

You can also make real-world Custom Rewards based on what motivates you.
Bạn còn có thể muatạo Phần thưởng Tự chọn ở đời thực dựa vào thứ gì thúc đẩy bạn.
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Buy gear for your avatar with the gold you earn!
Mua trang bị cho nhân vật của bạn bằng số vàng bạn kiếm được!
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

If your To-do has to be done by a certain time, set a due date. Looks like you can check one off — go ahead!
Nếu Việc cần làm của bạn cần được hoàn thành bởi một thời gian nhất định, thiết lập Thời hạn cuối. Trông có vẻ như bạn có thể đánh dấu một cái đó — tiến lên nào!
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Use To-dos to keep track of tasks you need to do just once.
Sử dụng Việc cần làm để theo dõi những công việc mà bạn chỉ cần làm một lần.
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / TutorialVietnamese

Be careful — if you miss one, your avatar will take damage overnight. Checking them off consistently brings great rewards!
Hãy cẩn thận — nếu bạn quên một việc, nhân vật đại diện của bạn sẽ bị thương lúc qua đêm. Đánh dấu chúng đều đặn sẽ mang lại những phần thưởng to lớn!
3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 16 320 1,662
Translated 100% 16 320 1,662
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 15, 2020, 6:41 a.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year