Translation status

3 Strings 100% Translate
145 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Sidebar This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. Translate
Profile This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. Translate
Tutorial This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. Translate
Main Strings Fix this component to clear its alerts. 7 Translate

Translation Information

Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses monolingual files.
  • The translation base language can not be edited.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:HabitRPG/habitica-android.git
Repository branch develop
Last remote commit Update pet detail design 901bd078f
Phillip Thelen authored 2 weeks ago
Repository containing Weblate translations https://translate.habitica.com/git/habitica-android/main-strings/
Filemasktranslations/store_strings-*.xml
Monolingual base language filetranslations/store_strings-en-rGB.xml
Translation file translations/store_strings-vi.xml
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / StoreVietnamese

Treat your life like a game to stay motivated and organised! Habitica makes it simple to have fun while accomplishing goals. Input your Habits, your Daily goals, and your To-Do list, and then create a custom avatar. Check off tasks to level up your avatar and unlock features such as armour, pets, skills, and even quests! Fight monsters with friends to keep each other accountable, and use your gold on in-game rewards, like equipment, or custom awards, like watching an episode of your favourite TV show. Flexible, social, and fun, Habitica is the perfect way to motivate yourself to accomplish anything. If you have any questions, feel free to send feedback to mobile@habitica.com! And if you enjoy our app, we would really appreciate it if you would leave us a review.
Biến cuộc sống của bạn trở thành một trò chơi để giữ động lực và ngăn nắp! Habitica biến việc hoàn thành những mục tiêu trở nên đơn giản và vui nhộn. Nhập vào Thói quen, mục tiêu Hằng ngày, và danh sách Việc cần làm của bạn, và sau đó tạo một Nhân vật đại diện tùy chỉnh. Đánh dấu những công việc để lên cấp nhân vật của bạn và mở khóa những tính năng như trang bị, thú cưng, kĩ năng và thậm chí là nhiệm vụ! Đánh quái với bạn bè để giữ tính trách nhiệm cho nhau, và sử dụng vàng của bạn trong những phần thưởng trong trò chơi, như trang bị, hay những phần thưởng tùy chỉnh, như xem một tập phim truyền hình bạn yêu thích trên TV. Linh động, thân thiện, và vui vẻ, Habitica là cách hoàn hảo để thúc đẩy bản thân hoàn thành bất cứ thứ gì. Nếu bạn có gì thắc mắc, cứ tự nhiên gửi phản hồi tới mobile@habitica.com! Và nếu bạn thích ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn để lại một Đánh giá.
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / StoreVietnamese

Treat your life like a game to stay motivated and organised!
Biến cuộc sống của bạn trở thành một trò chơi để giữ động lực và ngăn nắp!
3 months ago
vtrnnhlinh

Translation approved

Habitica Android / StoreVietnamese

Gamify Your Tasks
Trò chơi hóa Công việc Của bạn
3 months ago
None

Committed changes

Habitica Android / StoreVietnamese

Committed changes 3 months ago
Treat your life like a game to stay motivated and organised! Habitica makes it simple to have fun while accomplishing goals. Input your Habits, your Daily goals, and your To-Do list, and then create a custom avatar. Check off tasks to level up your avatar and unlock features such as armour, pets, skills, and even quests! Fight monsters with friends to keep each other accountable, and use your gold on in-game rewards, like equipment, or custom awards, like watching an episode of your favourite TV show. Flexible, social, and fun, Habitica is the perfect way to motivate yourself to accomplish anything. If you have any questions, feel free to send feedback to mobile@habitica.com! And if you enjoy our app, we would really appreciate it if you would leave us a review.
Biến cuộc sống của bạn trở thành một trò chơi để giữ động lực và ngăn nắp! Habitica biến việc hoàn thành những mục tiêu trở nên đơn giản và vui nhộn. Nhập vào Thói quen, mục tiêu Hằng ngày, và danh sách Việc cần làm của bạn, và sau đó tạo một Nhân vật đại diện tùy chỉnh. Đánh dấu những công việc để lên cấp nhân vật của bạn và mở khóa những tính năng như trang bị, thú cưng, kĩ năng và thậm chí là nhiệm vụ! Đánh quái với bạn bè để giữ tính trách nhiệm cho nhau, và sử dụng vàng của bạn trong những phần thưởng trong trò chơi, như trang bị, hay những phần thưởng tùy chỉnh, như xem một tập phim truyền hình bạn yêu thích trên TV. Linh động, thân thiện, và vui vẻ, Habitica là cách hoàn hảo để thúc đẩy bản thân hoàn thành bất cứ thứ gì. Nếu bạn có gì thắc mắc, cứ tự nhiên gửi phản hồi tới mobile@habitica.com! Và nếu bạn thích ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn để lại một Đánh giá.
4 months ago
Treat your life like a game to stay motivated and organised!
Biến cuộc sống của bạn trở thành một trò chơi để giữ động lực và ngăn nắp!
4 months ago
Gamify Your Tasks
Trò chơi hóa Công việc Của bạn
4 months ago
New contributor 4 months ago
None

New string to translate

Habitica Android / StoreVietnamese

New string to translate 4 months ago
None

Committed changes

Habitica Android / StoreVietnamese

Committed changes 4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3 145 849
Translated 100% 3 145 849
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change March 15, 2020, 6:21 a.m.
Last author Võ Trần Nhã Linh

Activity in last 30 days

Activity in last year