Component Translated Strings of total Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Main Strings Fix this component to clear its alerts. 95% 7 Translate
Profile This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 1% Translate
Sidebar This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 1% Translate
Store This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 0% Translate
Tutorial This component is linked to the Habitica Android/Main Strings repository. Fix this component to clear its alerts. 1% Translate
Project website https://github.com/habitRPG/habitica-android
Translation license proprietary Sidebar Profile Store Tutorial Main Strings
Number of strings 1,019
Number of words 6,015
Number of characters 34,458
Number of languages 1
Number of source strings 1,019
Number of source words 6,015
Number of source characters 34,465
None

Committed changes

Habitica Android / Main StringsVietnamese

Committed changes a month ago
You were invited to the Quest <b>%1$s</b>
Bạn đã được mời tham gia vào Nhiệm vụ <b>%1$as</b>
a month ago
You were invited to the Quest <b>%1$s</b>
PrefsBạn đã được mời tham gia vào Nhiệm vụ <b>%1$a</b>
a month ago
You were invited to join the Guild <b>%1$s</b>
PrefsBạn đã được mời tham gia vào Bang hội <b>%1$s</b>
a month ago
You were invited to join the private Guild <b>%1$s</b>
PrefsBạn đã được mời tham gia vào Bang hội kín <b>%1$s</b>
a month ago
You were invited to join the Party <b>%1$s</b>
PrefsBạn đã được mời tham gia vào Tổ đội <b>%1$s</b>
a month ago
You have new <b>Mystery Items</b>
PrefsBạn có <b>Vật phẩm Bí ẩn</b> mới
a month ago
You have <b>%1$s unallocated Stat Points</b>
PrefsBạn có <b>%1$s Điểm Chỉ số chưa phân bổ</b>
a month ago
Your Party, <b>%1$s</b>, has new posts
PrefsTổ đội của bạn, <b>%1$s</b>, có bài viết mới
a month ago
<b>%1$s</b> has new posts
Prefs<b>%1$s</b> có bài viết mới
a month ago
Browse all language changes

Activity in last 30 days

Activity in last year