Source Translation
21-Day Streaks Chuỗi 21 ngày liên tục
Accept chấp nhận
achievement thành tựu
achievements Những thành tựu
Achievements Những thành tựu
Active Kích hoạt
Allocate Phân bổ
All Your Base Tất cả Căn cứ Của Bạn
Arid Authority Sức Mạnh Hạn Hán
Arid Authority Sức Mạnh Hạn Hán
Armoire Rương đồ
avatar nhân vật đại diện
Background Hình nền
Back to basics quay lại cơ bản
badge Huy hiệu
Badges những Huy hiệu
Bare Necessities Như thế là Đủ
beast master bậc thầy huấn luyện thú
Body Thân thể
Browser Trình duyệt
brutal smash Cú chém tàn bạo
buff hiệu ứng
burst of flames ngọn lửa bùng nổ
cancel Hủy
Categories Chuyên mục
challenge thử thách
challenges thử thách
character nhân vật đại diện
Chat Trò chuyện
check-in điểm danh
check-ins điểm danh
Check into Đi vào
Checklist Danh mục
check off đánh dấu
Chores Việc vặt
class chức nghiệp
Class-Bonus: Hiệu ứng Chức nghiệp
community guidelines Nội quy Cộng đồng
Completed Công việc đã hoàn thành
CON TC
Constitution Thể chất
Contribute Đóng góp
Contributor Người đóng góp
custom tùy chỉnh
Customization Sự tùy chỉnh
custom reward phần thưởng tự chọn
cuttlefish Mực nang
Dailies Công việc hằng ngày
Daily công việc hằng ngày
damage sát thương
Daniel's Inn Quán trọ của Daniel
Data Dữ liệu
Data Display Tool Công cụ hiển thị dữ liệu
display name tên hiển thị
dolphin cá heo
Due Date Thời hạn cuối
Dust Devil Cát Lốc
Dust Devil Cát Lốc
Edit Chỉnh sửa
egg quả trứng
eggs những Quả trứng
equipment trang bị
Equipment Trang bị
exhaust strike bar thanh đòn đánh mệt mỏi
experience kinh nghiệm
Experience Điểm kinh nghiệm
feature tính năng
Feed A Pet Cho Thú Ăn
Feed A Pet Cho Thú Ăn
Gear Trang bị
Gem gem
Gift One Get One Tặng Một Có Một
Gold Vàng
gold vàng
Grand Galas Buổi tiệc lớn
group billing Thanh toán của Nhóm
Group Plan Kế hoạch Nhóm
guidelines nội quy
Guild Bang hội
guild bank Quỹ Bang hội
Guilds Bang hội
habit thói quen
Habit Thói quen
Habit City Thành phố Thói quen
healed được hồi máu
Health Máu
health máu
health potion lọ thuốc hồi máu
housework việc nhà
in real life trong đời thực
Int TT
Intelligence Trí tuệ
inventory Hành trang
Invitation Lời mời
item vật phẩm
Leader Lãnh đạo
Level Cấp độ
magic hatching potion lọ thuốc ấp trứng ma thuật
Magic Potion Lọ thuốc Ma thuật
Masterclasser Bậc thầy Chức nghiệp
bigdog

Glossary updated

HabiticaVietnamese

nhiệm vụ
a month ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Thành phố Thói quen
7 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

thanh đòn đánh mệt mỏi
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

ngọn lửa bùng nổ
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Cú chém tàn bạo
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Như thế là Đủ
10 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Chuyên gia Màu ngọc
10 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Sẵn sàng Tô màu
10 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Cho Thú Ăn
11 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

HabiticaVietnamese

Cho Thú Ăn
11 months ago
Browse all glossary changes