Source Translation
character nhân vật đại diện
custom reward phần thưởng tự chọn
equipment trang bị
experience kinh nghiệm
gold vàng
habit thói quen
in real life trong đời thực
item vật phẩm
Masterclasser Bậc thầy Chức nghiệp
pet thú cưng
quest Nhiệm vụ
set up thiết lập
skill tuyệt chiêu
tags thẻ
task công việc
When User Action Detail Object
56 minutes ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
thẻ
57 minutes ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
nhân vật đại diện
57 minutes ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
Nhiệm vụ
57 minutes ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
tuyệt chiêu
58 minutes ago vtrnnhlinh Glossary updated Habitica/Vietnamese
thú cưng
an hour ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
thú nuôi
an hour ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
phần thưởng tự chọn
an hour ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
vật phẩm
an hour ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
trang bị
an hour ago vtrnnhlinh Glossary added Habitica/Vietnamese
vàng
Browse all glossary changes