Source Translation
Party Tổ đội
Per TG
Perception Trực giác
pet thú cưng
Privacy Policy Chính sách Bảo mật
private messanges tin nhắn riêng tư
prize giải thưởng
prize phần thưởng
project dự án
Push Notifications Thông báo Đẩy
quest Nhiệm vụ
Quest Nhiệm vụ
Quest Guide Người hướng dẫn Nhiệm vụ
Rage Cuồng nộ
real life đời thực
Refresh Tải lại
Reject Từ chối
Reminder Nhắc nhở
reset đặt lại
Rewards Phần thưởng
rewards column cột phần thưởng
rogue đạo tặc
Royal Purple Jackalope Jackalope Màu Tím Quý tộc
saddle Yên thú
saddles Yên thú
seasonal shop Cửa hàng theo mùa
Seasonal Sorceress Pháp sư Theo mùa
set bộ
SET BỘ
Settings Cài đặt
set up thiết lập
shops Cửa hàng
Skill Kĩ năng
social spaces không gian cộng đồng
Stable Chuồng thú
Staff Quản trị viên
standard pet food Thức ăn Thú cưng Cơ bản
Statistic Chỉ số
Stats Chỉ số
Str SM
Streak Chuỗi liên tục
streaks chuỗi ngày liên tục
streaks chuỗi liên tục
Strength Sức mạnh
Subscriber Người đăng ký
subscribers Người đăng ký
Subscription Gói đăng ký
subscription gói đăng ký
tags thẻ
task công việc
tavern quán rượu
Terms of Service Điều khoản Dịch vụ
Time Traveler’s Shop Cửa hàng của Nhà du hành Thời gian
to-do việc cần làm
To-dos Việc cần làm
to-dos việc cần làm
To-Dos Việc cần làm
Triad Bingo Tuyệt hảo Ba lần
User ID ID Người chơi
username tên đăng nhập
Veteran Pet Thú cưng Cựu chiến binh
warrior chiến binh
Weekly Hàng tuần
Hachiko

Glossary updated

Habitica AndroidVietnamese

Tổ đội
2 weeks ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

đạo tặc
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

phục hồi sư
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

pháp sư
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

chiến binh
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

pháp sư
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

pháp sư
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

Tổng quan
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

Tổng quan
8 months ago
vtrnnhlinh

Added to glossary

Habitica AndroidVietnamese

Thông báo Đẩy
8 months ago
Browse all glossary changes