Source Translation
Accept chấp nhận
Background Hình nền
Body Thân thể
Chat Trò chuyện
Customization Sự tùy chỉnh
Dailies những Việc hằng ngày
Daily Việc hằng ngày
Due Date Thời hạn cuối
Equipment Trang bị
Gem Gem
Gold Vàng
Habit Thói quen
healed được hồi máu
Health Máu
Invitation Lời mời
Level Cấp độ
monster Quái vật
onwards tiến lên
Party Tổ đội
project dự án
Quest Nhiệm vụ
real life đời thực
Reject Từ chối
Rewards Phần thưởng
set bộ
set up thiết lập
Skill Kĩ năng
task hoạt động
To-Dos Việc cần làm