Source Translation
ability dovednost
check off odškrtnout
dailies každodenní úkoly
daily každodenní úkol
habit návyk
inventory inventář
party skupina
skill schopnost