Key English Finnish
clearCompletedDescription Completed To Do's are deleted after 30 days for non-subscribers and 90 days for subscribers. Valmiit tehtävälistan tehtävät poistetaan 30 päivän kuluttua muilta, ja 90 päivän kuluttua tilaajilta.
clearCompletedConfirm Are you sure you want to delete your completed To Do's? Oletko varma, että haluat poistaa kaikki tehtävälistan tehtäväsi?
addATitle Add a title
editATask Edit <%= type %> Muokkaa <%= type %>
addNotes Add notes
difficultyHelp Difficulty describes how challenging a Habit, Daily, or To Do is for you to complete. A higher difficulty results in greater rewards when a Task is completed, but also greater damage when a Daily is missed or a negative Habit is clicked. Vaikeus kuvastaa, miten vaikea tapa, päivittäinen tehtävä tai tehtävälistan tehtävä on suorittaa. Korkeampi vaikeusaste johtaa suurempiin palkintoihin kun tehtävä suoritetaan, mutta samalla suurempaan vahinkoon mikäli päivittäinen tehtävä jää tekemättä, tai pahaa tapaa klikataan.
counter Counter
adjustCounter Adjust Counter
resetCounter Reset Counter
todo To Do Tehtävä
todos To Do's Tehtävälista
todosDesc To Do's need to be completed once. Add checklists to your To Do's to increase their value. Tehtävät ovat kertaluontoisia. Lisää tarkistuslistoja tehtäviisi kasvattaaksesi niiden arvoa.
tomorrow Tomorrow
editTagsText Edit Tags
deleteTaskType Delete this <%= type %>
sureDeleteType Are you sure you want to delete this <%= type %>?
checklistOnlyDailyTodo Checklists are supported only on Dailies and To Do's Checklists are supported only on Dailies and To-Dos
addTags Add tags...
enterTag Enter a tag
pressEnterToAddTag Press Enter to add tag: '<%= tagName %>'