Key English Bulgarian
otherExtensions <a target='blank' href='https://habitica.fandom.com/wiki/Extensions,_Add-Ons,_and_Customizations'>Other Extensions</a> <a target='blank' href='http://habitica.fandom.com/wiki/Extensions,_Add-Ons,_and_Customizations'>Други разширения</a>
couponText We sometimes have events and give out promo codes for special gear. (eg, those who stop by our Wondercon booth) Понякога организираме събития и раздаваме кодове (купони) за специална екипировка (например за онези, които се отбият на нашия щанд на Wondercon)
beeminderDesc Let Beeminder automatically monitor your Habitica To Do's. You can commit to maintaining a target number of To Do's completed per day or per week, or you can commit to gradually reducing your remaining number of uncompleted To Do's. (By "commit" Beeminder means under threat of paying actual money! But you may also just like Beeminder's fancy graphs.) Позволете на Beeminder да следи автоматично Вашите задачи за изпълнение. Можете да се ангажирате да изпълнявате даден брой задачи всеки ден или седмица, или можете да се ангажирате постепенно да намалявате оставащите Ви незавършени задачи за изпълнение. (Под „ангажиране“ в Beeminder се разбира реална заплаха от плащане на истински пари! Но може и просто да Ви харесат красивите диаграми на Beeminder.)