Key English Bulgarian
about About Относно
addedLocalAuth Successfully added local authentication Местното удостоверяване беше добавено успешно
addLocalAuth Add Email and Password Login Добавяне на метод за вписване чрез е-поща и парола
amazonPayments Amazon Payments Плащания през Amazon
amazonPaymentsRecurring Ticking the checkbox below is necessary for your subscription to be created. It allows your Amazon account to be used for ongoing payments for <strong>this</strong> subscription. It will not cause your Amazon account to be automatically used for any future purchases. Поставянето на отметка в полето по-долу е задължително, за да се създаде абонаментът Ви. Това позволява да се използва регистрацията Ви в Amazon за плащанията за <strong>този</strong> абонамент. Регистрацията Ви в Amazon няма да бъде автоматично използвана за никакви други бъдещи плащания.
americanEnglishGovern In the event of a discrepancy in the translations, the American English version governs. В случай на разминаване в превода, за правилна се счита версията на американски английски език.
API API ППИ
APIText Copy these for use in third party applications. However, think of your API Token like a password, and do not share it publicly. You may occasionally be asked for your User ID, but never post your API Token where others can see it, including on Github. Можете да копирате тези стойности и да ги използвате във външни приложения. Имайте предвид, че Вашият жетон за ППИ е нещо като парола - и не го споделяйте. Понякога от Вас може да изискват Вашия потребителски идентификатор и в това няма нищо опасно, но никога не публикувайте своя жетон за ППИ там, където той може да бъде видян от другиго, включително в Github.
APIToken API Token (this is a password - see warning above!) Жетон за ППИ (Това е на практика парола — вижте предупреждението по-горе!)
APITokenWarning If you need a new API Token (e.g., if you accidentally shared it), email <%= hrefTechAssistanceEmail %> with your User ID and current Token. Once it is reset you will need to re-authorize everything by logging out of the website and mobile app and by providing the new Token to any other Habitica tools that you use. Ако Ви трябва нов жетон за ППИ (ако например старият Ви вече не е таен), пишете на <%= hrefTechAssistanceEmail %>, посочвайки потребителския си идентификатор и текущия си жетон. След като той бъде подновен, ще трябва отново да разрешите достъпа на всичко, което сте използвали, като излезете от профила си в уеб сайта и мобилното приложение, и след това въведете новия си жетон във всички инструменти за Хабитика, които използвате.
APIv3 API v3 ППИ версия 3
apply Apply Прилагане
beeminder Beeminder Beeminder
benefits Benefits Предимства
buyGemsGoldCap Gem cap raised to <%= amount %> Ограничението на Диаманти беше повишено до <%= amount %>
changeEmail Change Email Address Промяна на е-пощата
changePass Change Password Промяна на паролата
changeUsername Change Username Промяна на потребителско име
changeUsernameDisclaimer Your username is used for invitations, @mentions in chat, and messaging. It must be 1 to 20 characters, containing only letters a to z, numbers 0 to 9, hyphens, or underscores, and cannot include any inappropriate terms. Потребителското ви име се ползва за покани, @споменавания в чата и съобщения, трябва да е от 1 до 20 символа, да съдържа само буквите от a до z, цифрите от 0 до 9, тирета или долни черти и не може да съдържа неприлични думи.
chatExtension <a target='blank' href='https://chrome.google.com/webstore/detail/habitrpg-chat-client/hidkdfgonpoaiannijofifhjidbnilbb'>Chrome Chat Extension</a> and <a target='blank' href='https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/habitica-chat-client-2/'>Firefox Chat Extension</a> <a target='blank' href='https://chrome.google.com/webstore/detail/habitrpg-chat-client/hidkdfgonpoaiannijofifhjidbnilbb'>Chrome Чат Разширение</a> и <a target='blank' href='https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/habitica-chat-client-2/'>Firefox Чат Разширение</a>