Key English Tagalog
rebirthAchievement You've begun a new adventure! This is Rebirth <%= number %> for you, and the highest Level you've attained is <%= level %>. To stack this Achievement, begin your next new adventure when you've reached an even higher Level! Ikaw ay nagsimula ng bagong paglalakbay! Ito ay ang iyong pang <%= number %> na Muling Pagkabauhay, at ang pinakamataas na antas na iyong nakamit ay <%= level %>. Upang salansanan ang Karangalan na ito, simulan ang bagong paglalakbay kapag ikaw ay nasa mas mataas na na antas!