Key English Filipino
abort Abort Abort
accepted Accepted Accepted
askLater Ask Later Ask Later
backToSelection Back to Quest selection
begin Begin Begin
bossDamage You damaged the boss! Nabawasan mo ng buhay ang boss!
bossHealth <%= currentHealth %> / <%= maxHealth %> Health <%= currentHealth %> / <%= maxHealth %> Health
bossHP Boss HP Boss HP
bossRage <%= currentRage %> / <%= maxRage %> Rage <%= currentRage %> / <%= maxRage %> Rage
bossRageDescription When this bar fills, the boss will unleash a special attack! When this bar fills, the boss will unleash a special attack!
bossStrength Boss Strength Boss Strength
buyQuest Buy Quest Buy Quest
cancelQuest Cancel Quest
cantCancelActiveQuest You can not cancel an active quest, use the abort functionality. You can not cancel an active quest, use the abort functionality.
chatBossDamage <%= username %> attacks <%= bossName %> for <%= userDamage %> damage. <%= bossName %> attacks party for <%= bossDamage %> damage. Inaatake ni <%= username %> ang <%= bossName %> nang <%= userDamage %> damage. Inaatake ng <%= bossName %> ang partido nang <%= bossDamage %> damage.
chatBossDefeated You defeated <%= bossName %>! Questing party members receive the rewards of victory. Natalo mo ang <%= bossName %>! Natanggap ng mga miyembro ng mga kapartidong kasama sa quest ang mga gantimpala ng tagumpay.
chatBossDontAttack <%= username %> attacks <%= bossName %> for <%= userDamage %> damage. <%= bossName %> does not attack, because it respects the fact that there are some bugs post-maintenance, and it doesn't want to hurt anyone unfairly. It will continue its rampage soon! Inaatake ni <%= username %> ang <%= bossName %> nang <%= userDamage %> damage. Hindi umatake ang <%= bossName %>, dahil nirerespeto nito ang katotohanang may mga post-maintenance bugs, at ayaw nitong manakit nang hindi patas. Itutuloy nito ang pag-atake sa susunod!
chatFindItems <%= username %> found <%= items %>. Nakahanap si <%= username %> ng <%= items %>.
chatItemQuestFinish All items found! Party has received their rewards. Nahanap ang lahat ng gamit! Natanggap ng partido ang kanilang gantimpala.
chatQuestAborted <%= username %> aborted the party quest <%= questName %>. Inabandona ni <%= username %> ang quest ng partido <%= questName %>.