Key English Filipino
chatBossDontAttack <%= username %> attacks <%= bossName %> for <%= userDamage %> damage. <%= bossName %> does not attack, because it respects the fact that there are some bugs post-maintenance, and it doesn't want to hurt anyone unfairly. It will continue its rampage soon! Inaatake ni <%= username %> ang <%= bossName %> nang <%= userDamage %> damage. Hindi umatake ang <%= bossName %>, dahil nirerespeto nito ang katotohanang may mga post-maintenance bugs, at ayaw nitong manakit nang hindi patas. Itutuloy nito ang pag-atake sa susunod!
chatBossDefeated You defeated <%= bossName %>! Questing party members receive the rewards of victory. Natalo mo ang <%= bossName %>! Natanggap ng mga miyembro ng mga kapartidong kasama sa quest ang mga gantimpala ng tagumpay.
chatFindItems <%= username %> found <%= items %>. Nakahanap si <%= username %> ng <%= items %>.
chatItemQuestFinish All items found! Party has received their rewards. Nahanap ang lahat ng gamit! Natanggap ng partido ang kanilang gantimpala.
chatQuestAborted <%= username %> aborted the party quest <%= questName %>. Inabandona ni <%= username %> ang quest ng partido <%= questName %>.
chatQuestCancelled <%= username %> cancelled the party quest <%= questName %>. Kinansela ni <%= username %> ang quest ng partido <%= questName %>.
tavernBossTired <%= bossName %> tries to unleash <%= rageName %> but is too tired. Sinubukang pakawalan ng <%= bossName %> ang <%= rageName %> ngunit masyado itong pagod.
ownerOnly Owner only
newItem New Item
selectQuestModal Select a Quest
yourQuests Your Quests
backToSelection Back to Quest selection
cancelQuest Cancel Quest
questOwner Quest Owner