Key English Dutch
releasePetsSuccess Your standard Pets have been released! Je standaard huisdieren zijn vrij gelaten!
releaseBothSuccess Your standard Pets and Mounts have been released! Je standaard huis- en rijdieren zijn vrijgelaten!
releaseMountsSuccess Your standard Mounts have been released! Je standaard rijdieren zijn vrijgelaten!
tooMuchFood You're trying to feed too much food to your pet, action cancelled Je probeert je huisdier teveel voedsel te voeren, handeling geannuleerd
notEnoughPetsMounts You have not collected enough pets and mounts Je hebt niet genoeg huis- en rijdieren verzameld
notEnoughPets You have not collected enough pets Je hebt niet genoeg huisdieren verzameld
notEnoughMounts You have not collected enough mounts Je hebt niet genoeg rijdieren verzameld
triadBingoAchievement You have earned the "Triad Bingo" achievement for finding all the pets, taming all the mounts, and finding all the pets again! Je hebt de prestatie 'Drie keer bingo' gehaald door alle huisdieren te vinden, alle rijdieren te temmen en daarna weer alle huisdieren te vinden!
mountAchievement You have earned the "Mount Master" achievement for taming all the mounts! Je hebt de prestatie "Rijdiermeester" behaald voor het temmen van alle rijdieren!
beastAchievement You have earned the "Beast Master" Achievement for collecting all the pets! Je hebt de "Dierenmeester"-prestatie behaald voor het verzamelen van alle huisdieren!
haveHatchablePet You have a <%= potion %> hatching potion and <%= egg %> egg to hatch this pet! <b>Click</b> to hatch! Je hebt een <%= potion %> uitbroeddrank en een <%= egg %> ei om dit huisdier te laten uitbroeden! <b>Klik</b> om uit te broeden!
hatchedPet You hatched a new <%= potion %> <%= egg %>! Je hebt een <%= potion %> <%= egg %> uitgebroed!
hatchedPetGeneric You hatched a new pet! Je hebt een nieuw huisdier uitgebroed!
raisedPet You grew your <%= pet %>! Je hebt je <%= pet %> laten opgroeien!
notEnoughFood You don't have enough food Je hebt niet genoeg voedsel
noSaddlesAvailable You don't have any Saddles. Je hebt geen zadels.
noFoodAvailable You don't have any Pet Food. Je hebt geen huisdieren voedsel.
petNotOwned You do not own this pet. Je bezit dit huisdier niet.
mountNotOwned You do not own this mount. Je bezit dit rijdier niet.
mammoth Woolly Mammoth Wolharige Mammoet