Key English Vietnamese
webStep1Text Habitica is nothing without real-world goals, so enter a few tasks. You can add more later as you think of them! All tasks can be added by clicking the green "Create" button.
* **Set up [To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/To_Do%27s):** Enter tasks you do once or rarely in the To Do's column, one at a time. You can click on the tasks to edit them and add checklists, due dates, and more!
* **Set up [Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Dailies):** Enter activities you need to do daily or on a particular day of the week, month, or year in the Dailies column. Click task to edit when it will be due and/or set a start date. You can also make it due on a repeating basis, for example, every 3 days.
* **Set up [Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Habits):** Enter habits you want to establish in the Habits column. You can edit the Habit to change it to just a good habit :heavy_plus_sign: or a bad habit :heavy_minus_sign:
* **Set up [Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Rewards):** In addition to the in-game Rewards offered, add activities or treats which you want to use as a motivation to the Rewards column. It's important to give yourself a break or allow some indulgence in moderation!
* If you need inspiration for which tasks to add, you can look at the wiki's pages on [Sample Habits](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Habits), [Sample Dailies](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Dailies), [Sample To Do's](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_To_Do%27s), and [Sample Rewards](https://habitica.fandom.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
Habitica không là gì nếu không có mục tiêu thực tế, do đó hãy nhập một vài công việc. Bạn có thể thêm vào sau khi bạn suy nghĩ bất cứ lúc nào! Tất cả các công việc có thể được thêm bằng cách nhấp vào nút "Tạo" màu xanh lục.
* ** Thiết lập [Việc cần làm](http://habitica.wikia.com/wiki/To-Dos): ** Nhập các công việc bạn thực hiện một lần hoặc hiếm khi trong cột Việc cần làm, từng cái một. Bạn có thể nhấp vào công việc để chỉnh sửa chúng và thêm danh sách, ngày đến hạn, và nhiều hơn nữa!
** Thiết lập [Việc hằng ngày](http://habitica.wikia.com/wiki/Dailies): ** Nhập các hoạt động bạn cần làm hàng ngày hoặc vào một ngày cụ thể trong tuần, tháng hoặc năm trong cột Việc hằng ngày. Nhấp vào nhiệm vụ để chỉnh sửa ngày đến hạn và / hoặc đặt ngày bắt đầu. Bạn cũng có thể thực hiện theo thời gian lặp lại, ví dụ: cứ 3 ngày một lần.
** Thiết lập [Thói quen](http://habitica.wikia.com/wiki/Habits): ** Nhập thói quen mà bạn muốn thiết lập trong cột Thói quen. Bạn có thể chỉnh sửa Thói quen để thay đổi nó chỉ là một thói quen tốt: heavy_plus_sign: hoặc một thói quen xấu: heavy_minus_sign:
* ** Thiết lập [Phần thưởng](http://habitica.wikia.com/wiki/Rewards): ** Ngoài phần thưởng trong trò chơi được cung cấp, hãy thêm các phần thưởng mà bạn muốn sử dụng làm nguồn động viên tại cột phần thưởng. Điều quan trọng là nghỉ ngơi đều đặn và hợp lí!
* Nếu bạn cần nguồn cảm hứng để bổ sung thêm công việc nào, bạn có thể xem các trang wiki trên [Thói quen mẫu](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Habits), [Việc hàng ngày mẫu](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Dailies), [Việc cần làm mẫu](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_To-Dos) và [Phần thưởng mẫu](http://habitica.wikia.com/wiki/Sample_Custom_Rewards).
webStep2Text Now, start tackling your goals from the list! As you complete tasks and check them off in Habitica, you will gain [Experience](https://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), which helps you level up, and [Gold](https://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), which allows you to purchase Rewards. If you fall into bad habits or miss your Dailies, you will lose [Health](https://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). In that way, the Habitica Experience and Health bars serve as a fun indicator of your progress toward your goals. You'll start seeing your real life improve as your character advances in the game. Bây giờ, bắt đầu giải quyết các công việc của bạn từ danh sách! Khi bạn hoàn thành công việc và xác nhận chúng trong Habitica, bạn sẽ được [Kinh nghiệm](http://habitica.wikia.com/wiki/Experience_Points), giúp bạn lên level, và [Vàng](http://habitica.wikia.com/wiki/Gold_Points), cho phép bạn mua Phần thưởng. Nếu bạn thực hiện vào những thói quen xấu hoặc quên làm Việc hằng ngày của bạn, bạn sẽ bị mất [Máu](http://habitica.wikia.com/wiki/Health_Points). Theo cách đó, các cột Kinh nghiệm và Máu trong Habitica đóng vai trò là một chỉ báo vui vẻ cho thấy sự tiến triển của bạn hướng tới các mục tiêu của bạn. Bạn sẽ bắt đầu thấy cuộc sống thực của bạn được cải tiến như là sự tiến bộ của nhân vật trong trò chơi.
webStep3Text Once you're familiar with the basics, you can get even more out of Habitica with these nifty features:
* Organize your Tasks with [tags](https://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (edit a Task to add them).
* Customize your [Avatar](https://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) by clicking the user icon in the upper-right corner.
* Buy your [Equipment](https://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) under Rewards or from the [Shops](<%= shopUrl %>), and change it under [Inventory > Equipment](<%= equipUrl %>).
* Connect with other users via the [Tavern](https://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Hatch [Pets](https://habitica.fandom.com/wiki/Pets) by collecting [Eggs](https://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) and [Hatching Potions](https://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Feed](https://habitica.fandom.com/wiki/Food) them to create [Mounts](https://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* At level 10: Choose a particular [Class](https://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) and then use Class-specific [skills](https://habitica.fandom.com/wiki/Skills) (levels 11 to 14).
* Form a Party with your friends (by clicking [Party](<%= partyUrl %>) in the navigation bar) to stay accountable and earn a Quest scroll.
* Defeat monsters and collect objects on [Quests](https://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (you will be given a quest at level 15).
Một khi bạn đã quen thuộc với những điều cơ bản, bạn có thể sử dụng Habitica với những tính năng tiện lợi này:
* Sắp xếp Công việc của bạn với [thẻ](http://habitica.fandom.com/wiki/Tags) (chỉnh sửa một Công việc để thêm chúng vào).
* Tùy chỉnh [Nhân vật đại diện](http://habitica.fandom.com/wiki/Avatar) của bạn bằng cách bấm vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải.
* Mua [Trang bị](http://habitica.fandom.com/wiki/Equipment) của bạn dưới mục Phần thưởng hoặc từ [Cửa hàng](<%= shopUrl %>), và thay đổi chúng dưới [Hành trang > Trang bị](<%= equipUrl %>).
* Kết nối với những người dùng khác ở [Quán rượu](http://habitica.fandom.com/wiki/Tavern).
* Ấp [Thú cưng](http://habitica.fandom.com/wiki/Pets) bằng việc thu thập [Trứng](http://habitica.fandom.com/wiki/Eggs) và [Lọ thuốc Ấp trứng](http://habitica.fandom.com/wiki/Hatching_Potions). [Cho ăn](http://habitica.fandom.com/wiki/Food) để tạo ra [Thú cưỡi](http://habitica.fandom.com/wiki/Mounts).
* Ở Cấp độ 10: Chọn một [Chức nghiệp](http://habitica.fandom.com/wiki/Class_System) cụ thể và sử dụng [Kỹ năng](http://habitica.fandom.com/wiki/Skills) đặc biệt của Chức nghiệp (cấp độ 11 tới 14).
* Lập một Tổ đội với bạn bè của bạn (bằng việc nhấn [Tổ đội](<%= partyUrl %>) ở thanh điều hướng) để giữ mình có trách nhiệm và kiếm một cuộn Nhiệm vụ.
* Đánh quái vật và thu thập vật phẩm ở [Nhiệm vụ](http://habitica.fandom.com/wiki/Quests) (bạn sẽ được nhận một Nhiệm vụ ở cấp độ 15).