Key English Vietnamese
webStep2Text Now, start tackling your goals from the list! As you complete tasks and check them off in Habitica, you will gain [Experience](https://habitica.fandom.com/wiki/Experience_Points), which helps you level up, and [Gold](https://habitica.fandom.com/wiki/Gold_Points), which allows you to purchase Rewards. If you fall into bad habits or miss your Dailies, you will lose [Health](https://habitica.fandom.com/wiki/Health_Points). In that way, the Habitica Experience and Health bars serve as a fun indicator of your progress toward your goals. You'll start seeing your real life improve as your character advances in the game. Bây giờ, bắt đầu giải quyết các công việc của bạn từ danh sách! Khi bạn hoàn thành công việc và xác nhận chúng trong Habitica, bạn sẽ được [Kinh nghiệm](http://habitica.wikia.com/wiki/Experience_Points), giúp bạn lên level, và [Vàng](http://habitica.wikia.com/wiki/Gold_Points), cho phép bạn mua Phần thưởng. Nếu bạn thực hiện vào những thói quen xấu hoặc quên làm Việc hằng ngày của bạn, bạn sẽ bị mất [Máu](http://habitica.wikia.com/wiki/Health_Points). Theo cách đó, các cột Kinh nghiệm và Máu trong Habitica đóng vai trò là một chỉ báo vui vẻ cho thấy sự tiến triển của bạn hướng tới các mục tiêu của bạn. Bạn sẽ bắt đầu thấy cuộc sống thực của bạn được cải tiến như là sự tiến bộ của nhân vật trong trò chơi.