Key English Czech
npc NPC NPC
npcAchievementName <%= key %> NPC <%= key %>NPC
npcAchievementText Backed the Kickstarter project at the maximum level! Podpořil projekt na Kickstarteru, jak to jen bylo možné!
welcomeTo Welcome to Vítej v
welcomeBack Welcome back! Vítej zpět!
justin Justin Justin
justinIntroMessage1 Hello there! You must be new here. My name is <strong>Justin</strong>, and I'll be your guide in Habitica. Ahoj, ty musíš být nový/á. Jmenuji se <strong>Justin</strong>, a budu tě provázet po světě Habitica.
justinIntroMessage3 Great! Now, what are you interested in working on throughout this journey? Skvěle! Teď - na čem by jsi rád pracoval na tvé výpravě?
justinIntroMessageUsername Before we begin, let’s figure out what to call you. Below you’ll find a display name and username I’ve generated for you. After you’ve picked a display name and username, we’ll get started by creating an avatar! Než začneme, musíme vymyslet, jak Ti budeme říkat. Dole uvidíš veřejné a uživatelské jméno, které jsem pro tebe vygeneroval. Poté, co si vybereš své veřejné a uživatelské jméno, začneme s tvorbou avatara!
justinIntroMessageAppearance So how would you like to look? Don’t worry, you can change this later. Jak bys chtěl/a vypadat? Neboj se, můžeš svůj vzhled později změnit.
introTour Here we are! I've filled out some Tasks for you based on your interests, so you can get started right away. Click a Task to edit or add new Tasks to fit your routine! A jsme tu! Vyplnil jsem ti pár úkolů na základě tvých zájmů, takže můžeš ihned začít. Klikni na úkol pro jeho úpravu. nebo přidej nový úkol, který by odpovídal tvé rutině!
prev Prev Předch
next Next Další
randomize Randomize Znáhodnit
mattBoch Matt Boch Matt Boch
mattBochText1 Welcome to the Stable! I’m Matt, the beastmaster. Every time you complete a task, you'll have a random chance at receiving an Egg or a Hatching Potion to hatch Pets. When you hatch a Pet, it will appear here! Click a Pet's image to add it to your Avatar. Feed them with the Pet Food you find, and they'll grow into hardy Mounts. Vítej ve stáji! Jsem Matt, pán zvířat. Pokaždé, když dokončíš úkol, můžeš nalézt vejce a lektvary, kterými z nich můžeš vylíhnout mazlíčky. Když se vylíhne mazlíček, objeví se tady! Klikni na obrázek mazlíčka, abys ho přidal ke svému avataru. Krm je jídlem, které najdeš a vyrostou ti v otužilá zvířata.
welcomeToTavern Welcome to The Tavern! Vítej v Krčmě!
sleepDescription Need a break? Check into Daniel's Inn to pause some of Habitica's more difficult game mechanics: Potřebuješ pauzu? Ubytuj se v Danielově krčmě pro pauznutí některých z těžších herních mechanismů země Habitica:
sleepBullet1 Missed Dailies won't damage you Promeškané denní úkoly tě nezraní
sleepBullet2 Tasks won't lose streaks Úkoly neztratí sérii