Key English Tagalog
jsDisabledHeadingFull Alas! Your browser doesn't have JavaScript enabled and without it, Habitica can't work properly Naku! Ang iyong browser ay walang JavaScript at pag wala nito, hindi ito gagana ang Habitica ng maayos
jsDisabledLink Please enable JavaScript to continue! Maglagay o payagan ang JavaScript upang magpatuloy!