Key English Vietnamese
messageLostItem Your <%= itemText %> broke. <%= itemText %> của bạn đã vỡ.
messageTaskNotFound Task not found. Không tìm thấy đầu việc này.
messageTagNotFound Tag not found. Không tìm thấy nhóm này.
messagePetNotFound :pet not found in user.items.pets :pet không tìm thấy trong user.items.pets
messageFoodNotFound :food not found in user.items.food :food không tìm thấy trong user.items.food
messageNotAvailable This item is not currently available for purchase. Vật phẩm này hiện không được bày bán.
messageCannotFeedPet Can't feed this pet. Không thể cho thú nuôi này ăn.
messageAlreadyMount You already have that mount. Try feeding another pet. Bạn đã có vật cưỡi đó rồi. Thử cho thú nuôi khác ăn.
messageEvolve You have tamed <%= egg %>, let's go for a ride! Bạn đã thuần hoá <%= egg %>, hãy leo lên nó và dạo chơi!
messageLikesFood <%= egg %> really likes <%= foodText %>! <%= egg %> rất thích <%= foodText %>!
messageDontEnjoyFood <%= egg %> eats <%= foodText %> but doesn't seem to enjoy it. <%= egg %> ăn <%= foodText %> nhưng có vẻ không thích nó.
messageBought Bought <%= itemText %> Bạn đã mua <%= itemText %>
messageUnEquipped <%= itemText %> unequipped. Bạn đã cởi bỏ <%= itemText %>.
messageBattleGearUnEquipped Battle Gear unequipped. Bạn đã cởi bỏ Trang bị Chiến đấu.
messageCostumeUnEquipped Costume unequipped. Bạn đã cởi bỏ Trang phục.
messagePetMountUnEquipped Pet and Mount unequipped. Thú cưng và Thú cưỡi đã cởi bỏ.
messageBackgroundUnEquipped Background unequipped. Hình nền đã cởi bỏ.
messageAllUnEquipped Everything unequipped. Mọi thứ đã cởi bỏ.
messageMissingEggPotion You're missing either that egg or that potion Bạn thiếu trứng hoặc lọ thuốc đó
messageInvalidEggPotionCombo You can't hatch Quest Pet Eggs with Magic Hatching Potions! Try a different egg. Bạn không thể làm nở Trứng Thú Nhiệm Vụ với Thuốc Nở Ma Thuật! Thử với một quả trứng khác.