Key English Galician
awesome Awesome! Xenial!
backloggedCheckInRewards You received Check-In Prizes! Visit your Inventory and Equipment to see what's new. Recibiches premios de acceso! Consulta o teu inventario e equipo para ver as novidades.
checkinEarned Your Check-In Counter went up! O teu número de accesos subiu!
checkinProgressTitle Progress until next Progreso ata a seguinte
checkInRewards Check-In Rewards Recompensas por acceder
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Gañaches <%= reward %> por comprometerte a mellorar a túa vida.
fourOfEachFood four of each standard Pet Food catro de cada comida de mascota estándar
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement o logro «Realmente leal»
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Os fondos sinxelos bloqueados desbloquearanse con accesos diarios.
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Para adoptar hábitos, a consistencia resulta primordial. Cada día que accedas estarás máis cerca de conseguir un premio.
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Accesos ata o seguinte premio: <%= numberOfCheckinsLeft %>
oneOfAllHatchingPotions one of each standard Hatching Potion unha de cada poción de eclosión estándar
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg un de cada ovo de mascota estándar
royallyLoyal Royally Loyal Realmente leal
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Este usuario accedeu máis de 500 veces, e gañou todos os premios de acceso!
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg tres de cada ovo de mascota estándar
threeOfEachFood three of each standard Pet Food tres de cada comida de mascota estándar
threeSaddles three Saddles tres selas
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg dous de cada ovo de mascota estándar
twoSaddles two Saddles dúas selas