Key English Galician
checkInRewards Check-In Rewards Recompensas por acceder
backloggedCheckInRewards You received Check-In Prizes! Visit your Inventory and Equipment to see what's new. Recibiches premios de acceso! Consulta o teu inventario e equipo para ver as novidades.