Key English Galician
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Accesos ata o seguinte premio: <%= numberOfCheckinsLeft %>
fourOfEachFood four of each standard Pet Food catro de cada comida de mascota estándar
unlockedCheckInReward You unlocked a Check-In Prize! Desbloqueaches un premio por acceso!
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg dous de cada ovo de mascota estándar
twoSaddles two Saddles dúas selas
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Este usuario accedeu máis de 500 veces, e gañou todos os premios de acceso!
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Gañaches <%= reward %> por comprometerte a mellorar a túa vida.
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement o logro «Realmente leal»
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Os fondos sinxelos bloqueados desbloquearanse con accesos diarios.
checkinEarned Your Check-In Counter went up! O teu número de accesos subiu!
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Para adoptar hábitos, a consistencia resulta primordial. Cada día que accedas estarás máis cerca de conseguir un premio.
checkinProgressTitle Progress until next Progreso ata a seguinte
royallyLoyal Royally Loyal Realmente leal
backloggedCheckInRewards You received Check-In Prizes! Visit your Inventory and Equipment to see what's new. Recibiches premios de acceso! Consulta o teu inventario e equipo para ver as novidades.
unlockedReward You have received <%= reward %> Recibiches <%= reward %>
checkInRewards Check-In Rewards Recompensas por acceder
threeOfEachFood three of each standard Pet Food tres de cada comida de mascota estándar
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg tres de cada ovo de mascota estándar
threeSaddles three Saddles tres selas
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg un de cada ovo de mascota estándar