Key English Filipino
unlockedReward You have received <%= reward %> Nakátanggáp ka ng <%= reward %>
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Napágkaloóban ka ng <%= reward %> dahil tapát ka sa pagpapabuti ng iyóng buhay.
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Bilang ng pagsadyá mo rito hanggáng sa mapágkaloobán ka ng gantimpalà: <%= numberOfCheckinsLeft %>
awesome Awesome! Ayos!
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Sa pag-uugalì ng isáng gawain, kailangang panáy lang sa pagtiyatiyagâ. Sa bawat araw ng pagsadyâ mo rito, palapít na ng palapít ang iyóng gantimpalà.
checkinEarned Your Check-In Counter went up! Tumaás ang Bilang ng Pagsadyâ mo rito!
unlockedCheckInReward You unlocked a Check-In Prize! Nakapágbunyág ka ng Gantimpalà sa Pagsadyâ mo rito!
checkinProgressTitle Progress until next Ang iyóng katayuan hanggáng sa susunód na
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins.
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg tig-íisá ng bawat pangkaraniwang Itlóg ng Alagà
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg tigdádalawá ng bawat pangkaraniwang Itlóg ng Alagà
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg tigtátatló ng bawat pangkaraniwang Itlóg ng Alagà
oneOfAllHatchingPotions one of each standard Hatching Potion tig-íisá ng bawat pangkaraniwang Mahiwagang Langís na Pampápapisâ
threeOfEachFood three of each standard Pet Food tigtátatló ng bawat pángkaraniwang Pagkaing Pang-alagà
fourOfEachFood four of each standard Pet Food tíg-aapat ng bawat pángkaraniwang Pagkaing Pang-alagà
twoSaddles two Saddles two Saddles
threeSaddles three Saddles three Saddles
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement ang Kakaibang Kalakihan sa Katapatan na tagumpáy
royallyLoyal Royally Loyal Kakaibang Kalakihan sa Katapatan
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Limandaáng ulit ng nakapuntá ang tagagamit na itó dito, at napagkaloobán na ng bawat Gantimpalà ng maaaring matanggáp ukol sa dalás ng pagpuntá rito!