Key English Catalan
awesome Awesome! Genial!
checkInRewards Check-In Rewards Recompenses per entrades
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Entrades fins el pròxim premi: <%= numberOfCheckinsLeft %>
fourOfEachFood four of each standard Pet Food quatre aliments de cada mascota estàndard
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Els fons bàsics es desbloquejen amb les entrades diàries.
oneOfAllHatchingPotions one of each standard Hatching Potion una poció de covar estàndard de cada tipus
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg un ou de cada mascota estàndard
checkinProgressTitle Progress until next Progrés fins el pròxim
royallyLoyal Royally Loyal Reialment lleial
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement l'assoliment reialment lleial
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Aquest usuari ha entrat més de 500 vegades i ha guanyat tots els premis per entrades!
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg tres ous de cada mascota estàndard
threeOfEachFood three of each standard Pet Food tres aliments de cada mascota estàndard
threeSaddles three Saddles tres muntures
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg dos ous de cada mascota estàndard
twoSaddles two Saddles dues muntures
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Quan es tracta de formar hàbits, la consistència és la clau. Cada dia que entris estàs més a prop d'obtenir un premi.
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Has rebut <%= reward %> per estar compromès a millorar la teva vida.
unlockedReward You have received <%= reward %> Has rebut <%= reward %>
checkinEarned Your Check-In Counter went up! El teu comptador d'entrades ha augmentat!