Key English Bulgarian
nextRewardUnlocksIn Check-ins until your next prize: <%= numberOfCheckinsLeft %> Брой отчитания до следващата награда: <%= numberOfCheckinsLeft %>
checkinEarned Your Check-In Counter went up! Броячът на отчитанията Ви се увеличи!
twoSaddles two Saddles две седла
incentiveBackgroundsUnlockedWithCheckins Locked Plain Backgrounds will unlock with Daily Check-Ins. Заключените едноцветни фонови изображения ще се отключат чрез ежедневните Ви отчитания.
incentivesDescription When it comes to building habits, consistency is key. Each day you check-in you get closer to a prize. Когато става въпрос за изграждане на навици, ключът е в постоянството. Всеки ден, в който се отчетете, Ви доближава до наградата.
checkInRewards Check-In Rewards Награди за отчитане
checkinProgressTitle Progress until next Напредък до следващата награда
unlockedCheckInReward You unlocked a Check-In Prize! Отключихте награда за отчитане!
twoOfAllPetEggs two of each standard Pet Egg по два броя от всяко обикновено яйце за любимец
oneOfAllHatchingPotions one of each standard Hatching Potion по един брой от всяка обикновена излюпваща отвара
oneOfAllPetEggs one of each standard Pet Egg по един брой от всяко обикновено яйце за любимец
unlockedReward You have received <%= reward %> Получихте <%= reward %>
earnedRewardForDevotion You have earned <%= reward %> for being committed to improving your life. Получихте <%= reward %> за усърдието си в подобряването на живота си.
backloggedCheckInRewards You received Check-In Prizes! Visit your Inventory and Equipment to see what's new. Получихте награди за отчитане! Отворете инвентара и екипировката си, за да видите новите неща.
incentiveAchievement the Royally Loyal achievement постижението „Царствена преданост“
royallyLoyalText This user has checked in over 500 times, and has earned every Check-In Prize! Потребителят се е отчел 500 пъти и е получил всички възможни награди за това!
threeOfEachFood three of each standard Pet Food по три броя от всяка обикновена храна за любимци
threeOfAllPetEggs three of each standard Pet Egg по три броя от всяко обикновено яйце за любимец
fourOfEachFood four of each standard Pet Food по четири броя от всяка обикновена храна за любимци
awesome Awesome! Страхотно!