Key English Vietnamese
noItemsAvailableForType You have no <%= type %>. Bạn không có <%= type %>.
allItems All Items Tất cả vật phẩm
foodItemType Pet Food Thức ăn thú cưng
petAndMount Pet and Mount Thú cưng và Thú cưỡi
hatchingPotionsItemType Hatching Potions Thuốc Ấp Trứng
eggsItemType Eggs Trứng
specialItemType Special items Vật phẩm đặc biệt
lockedItem Locked Item Vật phẩm khóa