Key English Vietnamese
allItems All Items Tất cả vật phẩm
eggsItemType Eggs Trứng
hatchingPotionsItemType Hatching Potions Thuốc Ấp Trứng
lockedItem Locked Item Vật phẩm khóa
petAndMount Pet and Mount Thú cưng và Thú cưỡi
foodItemType Pet Food Thức ăn thú cưng
specialItemType Special items Vật phẩm đặc biệt
noItemsAvailableForType You have no <%= type %>. Bạn không có <%= type %>.