Key English Vietnamese
allItems All Items Tất cả vật phẩm
eggsItemType Eggs Trứng
foodItemType Pet Food Thức ăn thú cưng
hatchingPotionsItemType Hatching Potions Thuốc Ấp Trứng
lockedItem Locked Item Vật phẩm khóa
noItemsAvailableForType You have no <%= type %>. Bạn không có <%= type %>.
petAndMount Pet and Mount Thú cưng và Thú cưỡi
specialItemType Special items Vật phẩm đặc biệt