Key English Vietnamese
specialItemType Special items Vật phẩm đặc biệt
petAndMount Pet and Mount Thú cưng và Thú cưỡi
noItemsAvailableForType You have no <%= type %>. Bạn không có <%= type %>.
lockedItem Locked Item Vật phẩm khóa
hatchingPotionsItemType Hatching Potions Thuốc Ấp Trứng
foodItemType Pet Food Thức ăn thú cưng
eggsItemType Eggs Trứng
allItems All Items Tất cả vật phẩm