Key English Vietnamese
noun message tin nhắn
messages tin nhắn
private messanges tin nhắn riêng tư
organization tổ chức
party crew tổ đội
party Tổ đội
Party Tổ đội
best tốt nhất
webpage screen trang
equipment trang bị
Gear Trang bị
Equipment Trang bị
for things summon triệu hồi
for people/beings summon triệu tập
Browser Trình duyệt
Intelligence Trí tuệ
verb chat trò chuyện
joke trò đùa
jokes trò đùa
in trong