Key English Vietnamese
Grand Galas Buổi tiệc lớn
both cả hai
dolphin cá heo
Settings Cài đặt
argue cãi luận
prohibit cấm
prohibited cấm
need cần
seahorse cá ngựa
personal cá nhân
must cần phải
Level Cấp độ
Dust Devil Cát Lốc
1 Dust Devil Cát Lốc
whale cá voi
Accept chấp nhận
addictive substance chất gây nghiện
Slime chất nhờn
copy chép
assign chỉ định