Key English Vietnamese
verb contact liên hệ với
Invitation Lời mời
Reminder Lời nhắc nhở
swearword lời thề
swearword swear lời thề
magic hatching potion lọ thuốc ấp trứng ma thuật
health potion lọ thuốc hồi máu
Magic Potion Lọ thuốc Ma thuật
ages lứa tuổi
mana mana
Mana Mana
MP Mana
health máu
Health Máu
HP Máu
meme meme
memes meme
open mở
each mỗi
all mọi/tất cả