English Vietnamese
health máu
health potion lọ thuốc hồi máu
rewards column cột phần thưởng
Dailies Công việc hằng ngày
Daily công việc hằng ngày
buff hiệu ứng
check-in điểm danh
check-ins điểm danh
damage sát thương
prize giải thưởng
streaks chuỗi liên tục
check off đánh dấu
standard pet food Thức ăn Thú cưng Cơ bản
saddle Yên thú
saddles Yên thú
achievement thành tựu
inventory Hành trang
challenges thử thách
challenge thử thách
reset đặt lại