Key English Vietnamese
set bộ
mystic bí ẩn
any bất kỳ
mandatory bắt buộc
including bao gồm cả
include bao gồm
Guild Bang hội
Guilds Bang hội
you bạn
noun post bài viết
noun posts bài viết
mount master bậc thầy thú cưỡi
beast master bậc thầy huấn luyện thú
Masterclasser Bậc thầy Chức nghiệp
octopus bạch tuộc
Contributor Tiers Bậc Đóng góp
apply áp dụng trên
Has hatched all standard colors of domesticated pets: Ferret, Guinea Pig, Rooster, Flying Pig, Rat, Bunny, Horse, and Cow! Guinea Pig
This item is temporary and cannot be pinned. pinned
The task is already tagged with given tag. tag