English Vietnamese
To-dos Việc cần làm
To-Dos Việc cần làm
to-do việc cần làm
to-dos việc cần làm
About Về tôi
item vật phẩm
items vật phẩm
Gold Vàng
gold vàng
header văn bản tiêu đề
alt text văn bản thay thế
text văn bản
and
app ứng dụng
Triad Bingo Tuyệt hảo Ba lần
skill tuyệt chiêu
custom tùy chỉnh
future tương lai
title tước hiệu
revoke tước