Key English Vietnamese
octopus bạch tuộc
Masterclasser Bậc thầy Chức nghiệp
beast master bậc thầy huấn luyện thú
mount master bậc thầy thú cưỡi
you bạn
Guild Bang hội
Guilds Bang hội
mandatory bắt buộc
mystic bí ẩn
set bộ
SET BỘ
Grand Galas Buổi tiệc lớn
dolphin cá heo
Settings Cài đặt
seahorse cá ngựa
personal cá nhân
must cần phải
Level Cấp độ
Dust Devil Cát Lốc
1 Dust Devil Cát Lốc