Key English Vietnamese
21-Day Streaks Chuỗi 21 ngày liên tục
a một
ability khả năng
About Về tôi
Accept chấp nhận
account tài khoản
achievement thành tựu
achievements Những thành tựu
Achievements Những thành tựu
Active Kích hoạt
addictive substance chất gây nghiện
mature, inappropriate, obscene adult tục tĩu
advocating cổ súy
ages lứa tuổi
alchemy
all mọi/tất cả
all caps viết hoa tất cả
allocate chỉ định
Allocate Phân bổ
All Your Base Tất cả Căn cứ Của Bạn