English Vietnamese
Masterclasser Bậc thầy Chức nghiệp
task công việc
habit thói quen
set up thiết lập
in real life trong đời thực
experience kinh nghiệm
gold vàng
equipment trang bị
item vật phẩm
custom reward phần thưởng tự chọn
pet thú cưng
skill tuyệt chiêu
character nhân vật đại diện
tags thẻ
community guidelines Nội quy Cộng đồng
guidelines nội quy
social spaces không gian cộng đồng
private messanges tin nhắn riêng tư
display name tên hiển thị
quest nhiệm vụ