Key English Vietnamese
Healer Y sĩ
noun request yêu cầu
noun requests yêu cầu
requesting yêu cầu
saddle Yên thú
saddles Yên thú
instigate xúi giục
export xuất
beg xin
begs xin
begging xin
see xem
etc v.v.
please vui lòng
with với
conjunction so vì vậy
all caps viết hoa tất cả
Chores Việc vặt
housework việc nhà
moderation việc kiểm duyệt