Key English Vietnamese
you bạn
yarn sợi len
whale cá voi
Weekly Hàng tuần
Veteran Pet Thú cưng Cựu chiến binh
username tên đăng nhập
User ID ID Người chơi
user người chơi
Undead Undertaker Lãnh Đạo Xác Sống
1 Undead Undertaker Lãnh Đạo Xác Sống
turtle rùa
Triad Bingo Tuyệt hảo Ba lần
To-Dos Việc cần làm
To-dos Việc cần làm
to-dos việc cần làm
to-do việc cần làm
title tước hiệu
Time Traveler’s Shop Cửa hàng của Nhà du hành Thời gian
text văn bản
Terms of Service Điều khoản Dịch vụ