English Vietnamese
joke trò đùa
jokes trò đùa
katar dao găm
keep giữ
Leader Lãnh đạo
Level Cấp độ
limit giới hạn
limited giới hạn
limits giới hạn
looks like có vẻ như
Mage Pháp sư
magic hatching potion lọ thuốc ấp trứng ma thuật
Magic Potion Lọ thuốc Ma thuật
mana mana
Mana Mana
manager người quản lý
mandatory bắt buộc
Masterclasser Bậc thầy Chức nghiệp
meme meme
memes meme