English Vietnamese
Statistic Chỉ số
stat point điểm chỉ số
Stats Chỉ số
Str SM
Streak Chuỗi liên tục
streaks chuỗi liên tục
Strength Sức mạnh
Subscriber Người đăng ký
subscribers Người đăng ký
subscription gói đăng ký
Subscription Gói đăng ký
Subscriptions Gói đăng ký
tags thẻ
task công việc
tavern quán rượu
Terms of Service Điều khoản Dịch vụ
text văn bản
Time Traveler’s Shop Cửa hàng của Nhà du hành Thời gian
title tước hiệu
to-do việc cần làm