Key English Vietnamese
21-Day Streaks Chuỗi 21 ngày liên tục
Accept chấp nhận
achievement thành tựu
achievements Những thành tựu
Achievements Những thành tựu
Active Kích hoạt
Allocate Phân bổ
All Your Base Tất cả Căn cứ Của Bạn
Arid Authority Sức Mạnh Hạn Hán
1 Arid Authority Sức Mạnh Hạn Hán
Armoire Rương đồ
avatar nhân vật đại diện
Background Hình nền
Back to basics quay lại cơ bản
badge Huy hiệu
Badges những Huy hiệu
Bare Necessities Như thế là Đủ
beast master bậc thầy huấn luyện thú
Body Thân thể
Browser Trình duyệt